کتابهای الکترونیک

دانلود کتابهای الکترونیک رایگان در سایت بیستانه

بخش اول کتاب قدرت عادت – چرایی کارهایی که انجام می دهیم؛ در زندگی و کسب و کار چارلز داهیگ در این کتاب  تحقیقات علمی و اجتماعی را ترکیب کرده و می نویسد: عادت با الگویی روانشناختی به نام «حلقه عادت» شروع می‌شود که سه فرآیند جداگانه دارد. ابتدا نشانه یا انگیزه(سرنخ) وجود دارد که […]

بیشتر کتابهای مدیریتی که تاکنون در ایران ترجمه و منتشر شده است مبتنی بر قواعد کسب وکار در کشورهای پیشرفته می باشند. این کتابها را اساتید دانشگاه های برتر جهان یا مدیران و مشاوران شرکت های بزرگ بین المللی نوشته اند. آموزه های آنها مبتنی بر تجارب و الگوهای مدیریت در کشورهای توسعه یافته است. […]